دکوراسیون فضاهای درمانی

طراحی داخلی فضاهای بهداشتی و درمانی با توجه به حساسیت خاص این مکانها نیاز به توجه و مهارت ویژه دارد. از منظر علم روانشناسی و تاثیر محیط مراکز درمانی بر روحیه و روند بهبود بیماران، لازم است که در طراحی دکوراسیون داخلی مراکز درمانی مسائل روانشناسی و نیز علم رنگ شناسی و هنر معماری دست در دست هم دهند تا نتیجه ی کار به رضایت مراجعه کنندگان و بهبود حال ایشان منجر شود.

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه